Inicijative su nastale kroz jednogodišnji dijalog koji je tokom 2021. i 2022. godine CEVES vodio sa malim i srednjim preduzećima (MSP), drugim zainteresovanim stranama i ključnim povezanim akterima o tome koliko i kroz koje kanale MSP doprinose održivom razvoju Srbije i kako da se potencijal za njihov dalji doprinos ojača i u što većoj meri ostvari do 2030. godine. Dijalog je vođen u okviru platforme ,,Održivi razvoj za sve“, projekta koji realizuje Nemačka organizacija za razvojnu saradnju – GIZ, a finansiraju Švajcarska i Nemačka vlada u cilju promovisanja Agende za održivi razvoj 2030.  Lansirane su na Konferenciji-izložbi MSP Srbija 2030: MSP100 Expo održanoj 1. juna 2022. u Mind parku u Kragujevcu.

CEVES je pokrenuo dijalog za kreiranje inicijativa koje će doprineti da „do 2030 MSP izbiju u prvi plan“. U okviru dijaloga, najpre smo realizovali nekoliko okruglih stolova i konferencija na osnovu kojih smo došli do zaključka da se uslovi poslovanja i potrebe preduzeća značajno razlikuju u zavisnosti od dostignutog stepena njihovog razvoja i konkurentnosti, koji su pak blisko povezani sa sektorom u kom deluju i veličinom. U narednoj fazi dijaloga, izabrali smo da se usredsredimo na pojedinačne razgovore sa predstavnicima vodećih MSP iz razloga što, sa jedne strane, uloga koju ona mogu da ostvare kao „lokomotiva“ za razvoj drugih manjih preduzeća može biti izuzetno važna, naročito ako je reč o izvoznicima, inovatorima ili zelenim pionirima.  Sa druge strane, skretanje pažnje javnosti na njihov potencijal naročito je efektno za usmeravanje pažnje javnosti i donosioca odluka na potencijal celog MSP sektora.  Kao završnica ove faze dijaloga, organizovali smo Konferenciju-Izložbu ,,MSP Srbije 2030: MSP100 Expo“, koja je imala za cilj da okupi pažljivo izabrana, prema međunarodnim standardima definisana MSP100 koja ostvaruju vodeću ulogu u Srbiji, kao i da ukaže na razvojni potencijal domaće privrede. MSP100 Expo je bila prilika za osnaživanje i međusobno inspirisanje, razgovor, povezivanje i pokretanje inicijativa koje će podržati razvoj MSP i njihovu snagu usmeriti ka ostvarenju ciljeva za celo društvo.

Reč „inicijativa“ koristimo u širem smislu–kao pokretanje delovanja, a ne u smislu detaljno pravno obrađenog predloga spremnog za razmatranje od strane države. Cilj dijaloga je bio da iznedri što konkretnije inicijative koje direktno rešavaju jasno identifikovane probleme sa kojima se preduzeća susreću, i u kojima je „sledeći korak“ jasan. One su često upućene državnim institucijama, ali smo nastojali i da u što većoj meri identifikujemo aktivnosti koje sama MSP i druge zainteresovane strane mogu preduzeti i bez javnih institucija.

U nastavku teksta, najpre predstavljamo „razvojnu filozofiju“ za MSP, CEVES-ova razmatranja na osnovu višegodišnjih analiza položaja MSP u privredi Srbije, kao i zapažanja u toku dijaloga koji su vođeni pre i za vreme Konferencije. Zatim predstavljamo sistemske probleme koje smo prepoznali kao neke od najvažnijih izazova sa kojima donosioci odluka u Srbiji moraju da se suoče kako bi poboljšali ambijent za poslovanje i razvoj sektora MSP.  Nakon toga, predlažemo specfičnije inicijative u tri oblasti koje su najvažnije za održivi razvoj MSP: jačanje kapaciteta i tehnološka i ,,zelena transformacija“; obrazovanje i usavršavanje kadrova; i pristup finansiranju. 

Pregled ispunjenosti MSP100 inicijativa možete da preuzmete na ovom linku.

MSP i ODRŽIVI RAZVOJ SRBIJE: KAKVE SU POLITIKE POTREBNE?

SISTEMSKI PROBLEMI KOJIMA SE INICIJATIVE PREVASHODNO BAVE

TEMATSKA OBLAST 1: JAČANJE KAPACITETA I TEHNOLOŠKA I ,,ZELENA“ TRANSFORMACIJA

TEMATSKA OBLAST 2: OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE KADROVA

TEMATSKA OBLAST 3: PRISTUP FINANSIRANJU